Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče > Školská rada

Školská rada

Výňatky ze školského zákona

Z § 167 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Z § 168 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 • Školská rada
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
 • O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

Složení Školské rady

Předseda:

 • MVDr. Radek Busta

Členové:

 • Ing. Dana Elias
 • Ing. Pavla Janoušková
 • Eva Mastná
 • Ivana Silvestrová
 • Ing. Jakub Střítecký

Zasedání Školské rady

Zasedání Školské rady 19. 11. 2009

 • Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a zprávu o hospodaření za rok 2008

Zasedání Školské rady 16. 12. 2008

 • Školská rada zvolila do svého čela MVDr. Radka Bustu, místopředsedkyní Ing.Pavlu Janouškovou a zapisovatelkou p.Evu Mastnou
 • Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy a přijala informace ředitele školy o personálním obsazení
 • Školská rada projednala Inspekční zprávu

Zasedání Školské rady 2. 10. 2007

 • Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007
 • Školská rada schválila Zprávu o hospodaření školy za rok 2006

Zasedání Školské rady 28. 8. 2007

 • Školská rada projednala Školní vzdělávací program
 • Školská rada schválila dodatek k Řádu školy ohledně používání mobilních telefonů.

Zasedání Školské rady 11. 10. 2006

 • Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005 / 2006
 • Školská rada schválila Zprávu o hospodaření školy za rok 2005

Zasedání Školské rady 6. 6. 2006

 • Školská rada projedna inspekční zprávu.
 • Ředitel školy seznámil členy Školské rady s výsledky celorepublikového testování dovedností žáků v Čj a M.
 • Projednána příprava dalšího školního roku.

Zasedání Školské rady 21. 2. 2006

 • Školská rada schválila Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků platná od 1. 3. 2006
 • Školská rada schválila Řád školy platný od 1. 3. 2006
 • Školská rada schválila návrh rozpočtu pro rok 2006
 • Informace ředitele školy o průběhu zápisu do 1.třídy

Ustavující zasedání 17. 1. 2006

 • Seznámení se školským zákonem a vymezením činnosti školské rady
 • Předsedou Školské rady byl zvolen MVDr. Radek Busta
 • Zapisovatelkou Školské rady byla zvolena p. Eva Mastná
 • Členové Školské rady schválili jednací řád.
 • Byl projednán plán práce Školské rady.
 • Školská rada projednala Pravidla pro hodnocení žáků školy.
 • Školská rada projednala rozpočet školy