Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provoz jídelny základní školy

Provoz školní jídelny ZŠ Želetava šk. r. 2023 - 2024

ŠJ zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ. ŠJ je v provozu ve dnech školního vyučování, o prázdninách se nevaří. Školní stravování se řídí vyhláškou 107, ze dne 25. 2. 2005, podle zákona 561/2004 Sb.

Přihlásit dítě na obědy je možné písemnou přihláškou, kterou si žáci vyzvednou u třídního učitele nebo přímo ve školní jídelně. Na přihlášku napište platné tel. číslo rodičů a sourozence, kteří se stravují v MŠ nebo ve ŠJ.

Doba výdeje obědů: 11.00 - 13.15 hod.

Součástí oběda pro žáky ZŠ je polévka, hlavní jídlo a nápoj.

Při vyhlášení mimořádných hygienických opatřeních se ve školní jídelně stravují žáci na prezenční výuce. Žáci, kteří mají nařízenou distanční výuku si mohou oběd objednat a vyzvednout v jídlonosiči za podmínek a v době jak určí vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy je možné den předem v jídelně nebo ráno telefonicky do 6.30 hod na tel. +420 606 779 028. Při odhlášení obědů SMS zprávou musíte použít číslo +420 606 779 028.  Ve zprávě uveďte od kdy, do kdy chcete obědy odhlásit /nebo přihlásit/, jméno a třídu dítěte. Učitelé nejsou povinni odhlašovat dítěti oběd, ani v případě, že omlouváte dítě z vyučování. Strava je určena ke konzumaci v jídelně. Žák má nárok na oběd pouze při účasti na vyučování. Při onemocnění má nárok odebrat jídlo do jídlonosiče pouze první den. Za včasné a řádné odhlášení je zodpovědný rodič dítěte. Při školních hromadných akcích /exkurze, zápasy, výlety/, kdy není možné, aby žáci stihli oběd ve ŠJ, odhlásí žáky třídní učitel. V případě kontroly a zjištění rozporů v evidenci docházky do ZŠ a odebraných obědů, musí rodiče doplatit další věcné a mzdové náklady za neodhlášené obědy /i pokud nebudou odebrané a „propadnou“/.

Vydávání do jídlonosičů

Dle vyhlášky o školním stravování je nutné časově nebo prostorově oddělit vydávání jídel na talíř a do jídlonosičů. V naší jídelně to lze oddělit pouze časově. Jídlonosiče si můžete přinést ráno od 6.00 nebo den předem a odložit na připravený stůl.
Od 10.45 do 11.00 hod kuchařka do přinesených nádob připraví jídlo a vrátí je zpět na stůl. Vyzvednout si je můžete v jídelně do 14.00 hod. Po odchodu zaměstnanců budou umístěny venku na schodech. Jídlonosiče označte jménem dítěte a třídou. V době podávání obědů nesmí kuchařka s jídlonosičem manipulovat. Pokud přesto v této době požadujete vydat oběd, bude Vám vydán na talíř a musíte si jej sami přendat do přinesených nádob. Za kvalitu jídla po 13.15 hod. nenese personál kuchyně odpovědnost.

Způsob placení stravného

Stravné ve ŠJ je hrazeno pouze bezhotovostně. Den platby je určen na 15. den v měsíci. Platba je prováděna zpětně, po ukončení měsíce. Nově přihlášení strávníci musí přinést doklad o svolení k inkasu ze svého účtu. Platba prostřednictvím SIPO není možná. Při zřizování svolení k inkasu si nastavte dostatečný finanční limit /např. 23 dnů x sazba za 1 oběd = 1 dítě/ a nezadávejte žádný variabilní symbol.
Svolení k inkasu

  • na účet číslo 3077361/0300

V případě neuhrazení částky za stravování převodem, budou rodiče jednou vyzváni k úhradě na tel. čísle uvedeném v přihlášce. Pokud máte číslo vypnuté, nedostupné, odpojené nebo nové, je vaší povinností toto nahlásit ve ŠJ. Pro všechny platí termín uhrazení stravného do 15. v měsíci. Pokud v uvedeném termínu nepřijde platba z banky na účet školy, budete jednou upozorněni telefonicky, popřípadě dostane dítě v jídelně lístek s částkou. Stravné musíte uhradit tak, aby platba byla na účtu školy do posledního dne v měsíci. Jako zákonní zástupci dítěte jste povinni se aktivně starat o zaplacení všech finančních závazků vůči ŠJ. Neuhrazení finančních pohledávek v předepsané lhůtě je důvodem k vyloučení ze stravování bez dalších upozornění, vyjednávání a vyčkávání. Jestliže nebudou z vaší strany uvedené termíny dodrženy, bude vaše dítě od 1. dalšího měsíce bez stravy. Pokud se dostanete ojediněle do problémů s placením, spojte se s vedení ŠJ nebo školy a domluvte si řešení. Nenechte se zapírat, neignorujte vzkazy, nevypínejte telefony, dluhy musíte zaplatit. Svým chováním trestáte vlastní děti. Podpisem přihlášky souhlasíte s podmínkami stravování, způsobem odhlašování a úhrady a zavazujete se platit řádně a včas.

Pokud se v jídelně MŠ a ZŠ stravují sourozenci, bude srážka z účtu rodičů provedena jednou položkou se jménem nejmladšího dítěte. Banky si za každou položku účtují poplatky, proto je tento způsob výhodnější.

Svačinky ze ŠJ

Každý strávník, který má přihlášen oběd na středu, dostane ve středu ráno do školy ze ŠJ na svačinku ovoce popř. jogurt. Vše v ceně oběda.

Cena obědů

Děti jsou vždy 1. září zařazeni do kategorie na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v začínajícím školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. Např. dítěti je 1. 9. 2023 deset let, 7. 5. 2024 bude mít 11. narozeniny, již od 1. 9. 2023 je zařazeno do kategorie 11 - 14 let.
Cenu obědů stanovuje vedoucí ŠJ s ředitelem školy dle finančních limitů a normativů předepsaných ve školním stravování. Cenu oběda pro žáky tvoří pouze náklady na použité suroviny. Žádné další náklady se do ceny nepočítají. Cenu je možné dle potřeby během roku zvýšit.

Věkové kategorie:

KATEGORIE CENA DOTOVANÁ CENA
7 - 10 let 83 Kč 28 Kč
11 - 14 let 86 Kč 31 Kč
15 a více let 90 Kč 35 Kč

Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout po dobu pobytu žáka ve škole a 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole /nemoc/.

Provoz ŠJ bude zahájen v úterý 5. 9. 2023, v pondělí 4. 9. 2023 je nutné ve škole nebo v jídelně přihlásit dítě a vyzvednout přihlášku. Ovocné svačinky budou vydávány od středy 13. 9. 2023.

Žáci při docházení do ŠJ musí dodržovat předpisy školního řádu a řídit se pokyny pedagogického dozoru a vedoucí ŠJ.

 

Informace a odhlašování: ŠJ ZŠ: +420 606 779 028, MŠ: +420 568 455 343, www.zszeletava.cz

Roupcová Marie – vedoucí ŠJ - jidelna@zszeletava.cz