Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Režim dne

Režim dne

Den v Mateřské škole

Provoz v mateřské škole je od 6.30 do 16.00 hodin. Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Úprava je plně v kompetenci učitelek jednotlivých tříd. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování..

Jak to u nás chodí?

Denní program je sestaven s přihlédnutím na pravidelné střídání řízených a spontánních činností a činností relaxačních. Děti se scházejí ve třídě Berušek. Vybírají si hry a činnosti dle vlastní volby. Hrají si, kreslí nebo si povídají s paní učitelkou a kamarády.

Při vstupu do své třídy se děti vzájemně přivítají s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje. Ukončení her oznamuje smluvený signál, na kterém se dohodnou děti s učitelkou, např. píseň, zvuk zvonku. Po úklidu hraček se děti sesednou do kruhu. Následuje rituál – vzájemné přivítání, sdílení společných zážitků. Děti si osvojují schopnost naslouchat tomu, co nám sděluje druhý, rozvíjí schopnost empatie. Povídání v kruhu posiluje sounáležitost dětí ve třídě. Společně si vytváří pravidla, která se posléze snaží dodržovat. Základním posláním je zdravotní potřebnost a psychické uvolnění. Skladbu volí učitelka, někdy se na ní podílí i děti.

Při ranní svačině jsou děti vedeny vedeny k samostatnému prostírání a nachystání tácků. Mají možnost zvolit si jídlo podle velikosti a nápoje dle denní nabídky. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.

Vzdělávání dětí vychází z jejich prožitých životních situací, se kterými se setkávají a jsou jim blízké. Učitelky se řídí tematickým plánem s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti dětí. Dbají na pravidelné prolínání činností v oblasti hudební, výtvarné, pracovní, motorické, tělesné, jazykové a literární. Rozvíjí poznatky o světě kolem nás. Základem je prožitkové učení – učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě. Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí. Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny dětem dle věku a jejich individuálním potřebám.

Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávání okolí, kde děti žijí. Pravidelně se střídá pobyt na zahradě s pobytem v okolí MŠ. Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí.

Děti se učí kulturnímu chování u stolu – starší děti se obsluhují dle možnosti samy, mladším dětem pomáhají učitelky. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné. Děti jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaných pravidel při stolování. Po obědě následuje hygiena a  nahlášené děti pouze na „PO“ = odchod po obědě, odchází domů. Rodiče mají možnost promluvit si s učitelkou o jednání a chování svého dítěte v MŠ.

Nastává doba odpočinku – všechny děti ulehnou na lehátko, ale respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku. Před spaním je prostor pro četbu, písničky, hádanky, uspávanky. Starší děti odpočívají dle potřeby, dříve vstávají, jsou jim nabízeny „tiché“ činnosti a hry. Mohou se věnovat klidným aktivitám u stolečku.

Po odpolední svačině se děti věnují svým oblíbeným hrám nebo dokončují započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem. Při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dětmi ve třídě, popř. si promluvit s učitelkou. Děti se v době od 14.30 do 16.00 hodin rozchází ze třídy Berušek. Děti jsou v naší mateřské škole respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých pravidel.